Prameny a literatura

 

1;Otto;Ottův slovník naučný

2;;Dějiny Čech

3;D.Villani;Spisy (Lyra a meč)

4;Gustav Villani;Poznámky

5;;Lidové noviny

6;;cyklostyl neznámého původu, bez podpisu

7;;noviny Blaník (okresní list čs.strany nár.soc.)

8;;noviny Národní listy

9;;noviny Lidová demokracie

10;;Poznámky

11;Maršan R;Rok 1848 dle deníku vlasteneckého učitele Františka Václava Karlíka v Rokycanech, Praha, 1929

12;Červinka Otokar;1848 román a skutečnost, Praha, Šimáček 1905

13;Beneš K.J.;Mezi dvěma břehy, Čs.spisovatel, Praha 1954

14;Škutina Vladimír;Český šlechtic František Schwarzenberg, Rozmluvy, Praha 1990

15;Giovanni Villani (Compagni);Florentské kroniky doby Dantovy, ODEON, 1969, překlad Zdeněk Kalista

16;;České Slovo (Svobodné Slovo)

17;Hikl Karel;Listy českého probuzení, Praha 1920

18;Radoňová-Šárecká Maryša;Ozářené krby vlastenecké rodiny české, Praha 1946

19;;Internet

20;Tschorn R.;Bouřliváci. Kapitoly z české vojenské minulosti III. Svaz čs. rotmistrů 1928 v Praze

21;Beneš K.J.;1848 v projevech současníků, Aventinum 1932

22;Bajerová Anna;Svatodušní bouře v Praze r. 1848 ve světle soudního vyšetřování. Beníšek v Plzni 1920

23;August von Doerr;Der Adel der Bőhmischen Kronländer, Prag, Řivnáč 1900

24;Srb Adolf;Šedesát let českého zápasu 1848-1908, Praha, Šimáček 1908

25;Josef B.Pich;Vlastenecké vzpomínky, Praha, Borový 1936

26;Berndorf Alexander;Podvečerní vyprávění, Jaroměř, 1948

27;Berndorf Alexander;V červáncích a jitru našeho znovuzrození. díl II. Na podhůřském statku, Praha 1930

28;;Monografie města Benešova a okolí, Benešov 1938

29;;Národní listy, Sborník 1861-1941, Praha 1941

30;;Zámek Liběchov, Náprstkovo muzeum, propagační brožurka o historii zámku

31;Dr. Servác Heller;Jubileum velké doby 1868, Praha 1918

32;;Z pamětí Josefa Němce, chotě Boženy Němcové, Praha 1928

33;Nejedlý Zdeněk;O literatuře, sv. X., Kritická knihovna 1953

34;Gőtz F.;Stručné dějiny literatury české, Brno 1922

35;pod redakcí H. Stuchlý, B.Koubková;1948 Rok vzpomínání", Komenium, učitelské nakladatelství s.r.o., Praha VII./1948

36;Smetana R., Václavek B.;Český národní zpěvník. Písně české společnosti 19. století, Melantrich, Praha 1940

37;Bass E.;Čtení o roce osmačtyřicátém. I. díl, Praha 1940

38;Dědek J.;Praha královská, Praha 1912

39;Mahler O., Broft M.;Události pražské v červnu 1848, Panorama, 1989

40;Marx, Engels, Lenin;K dějinám Československa a československého dělnického hnutí, díl II., Praha 1963

41;Bartoš Fr.;Smetana ve vzpomínkách a dopisech, 5.rozšířené vydání, Praha Topič 1940

42;Burckhardt J.;Die Kultur der Renaissance in Italien, 13. vyd., Stuttgart 1922

43;Hádek K.;Čtení o staré Praze, Praha 1940

44;redaktor Bidlo J (autor statě Jar. Prokeš);Časopis Národního musea 1934. Oddíl duchovědný, ročník CVIII., Praha, nákladem Matice české, 1934

45;Janský K.;Karel Hynek Mácha, Melantrich, Praha 1953

46;Němcová B.;Listy I., Spisy Boženy Němcové sv. 12, Čs. spisovatel, Praha 1951

47;Martínek V.;Zrádce národa, Melantrich 1936

48;Tille V.;Božena Němcová, Družstevní práce 1947

49;Řezníček V.;Naše zlatá matička VI. - Větřice, Praha 1925

50;Jan Jeník z Bratřic;Z mých pamětí, Praha 1947

51;Arbes J.;Pláč koruny České neboli Persekuce lidu českého 1868-73, Praha 1894

52;Slavíček K.;Tajná politická společnost Český Repeal 1848, Praha 1947

53;Beneš K.J.;Rok 1848 v projevech současníků, Melantrich 1948

54;Klimeš V.;Česká vesnice v roce 1848, Praha 1949

55;Roubík F.;Český rok 1848, Praha 1931

56;Novotný M.;Letáky z roku 1848, Praha 1948

57;Čejchan, Žáček, ...;Slovanský sjezd v Praze 1848, Praha červen/1948

58;Kazbunda K.;Pouť Čechů do Moskvy 1867 a rakouská diplomacie, Orbis 1924

59;Rieger F.L.;Vybrané řeči a úvahy, Praha 1924

60;Traub H.;Květnové spiknutí v Čechách 1849, Praha 1929

61;Očadlík M.;Zpěv českého obrození (1750-1866) sv. 2, Praha 1940

62;Čech Svatopluk;Pestré cesty po Čechách I. díl, Praha 1891

63;Holeček J.;Česká šlechta. Výklady časové i historické, Praha 1918

64;Machát A.;Naši ve Vídni, Práce 1946

65;Kupfer V.;Znaky šlechtických rodů českých, Vil. Kupfer v Poděbradech (bez tiráže - možná i kol roku 1885 - není uvedeno datum Drahotínova úmrtí)

66;Penížek J.;Z mých pamětí 1878-1918 I. a II., Praha 1924

67;Stehlík L.;Země zamyšlená I. díl, Československý spisovatel, Praha 1959

68;Šimek, Zelený;Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 6/1965

69;Kazbunda K.;Karel Havlíček a Srbsko. Jedna brixenská myšlenka, v: Zahraniční politika XIII. sešit 8, srpen 1934, str. 487

70;Toužimský J.J.;Na úsvitě nové doby. Dějiny roku 1848 v zemích Českých, J.Vilímek v Praze 1898

71;Kučík A.;Jan Jeník rytíř z Bratřic. Ke 100. výročí jeho úmrtí dne 26. srpna 1945, Praha 1945

72;;Rokyta Hugo, Vztahy básníka Theodora Kőrnera k českým zemím, v: Muzejní a vlastivědná práce 4/1963

73;Krejčí K.;Jaro národů ve slovanských literaturách, ELK, Praha 1948

74;Berndorf A.;Památce Tylově, Plzeň 1926

75;Tichý J.;Rok 1848 v obrazech, 1948

76;Aufmesser Aug.;Anfangsgrűnde der Mechanik, 1819

77;Maršan R;Čechové a Němci 1848 a boj o Frankfurt, Otto v Praze 1898

78;Miřiovský Emanuel;Šimon kostelník, povídka z kraje. Poetické besedy (redaktor Jan Neruda), číslo XXV., v Praze 1885

79;;noviny Klatovsko

80;;noviny Saazer Abendzeitung

81;;výstřižky z neurčených novin a časopisů

82;;časopis Naše doba 1948

83;Berndorf A.;Jihočeský sborník historický č. 3, roč. 17, 1948

84;Novotný A.;Bludištěm minulosti, Aventinum 1947

85;;noviny Národní Politika

86;;Katolické noviny

87;;Pražské noviny

88;;noviny Tábor

89;;Rod Villani (Hlavně vyňato ze "Slovníka naučného.")

90;;časopis Scéna

91;;noviny Jiskra

92;;noviny Rudé právo

93;Villani D, Soukup J.J.M.;Vlastenka. Tištěný notový zápis

94;;Skladby Františka Pivody., Hoffman J. v Praze

95;;Česko-Slowanský wlastenský denník

96;;časopis Rodina

97;Honner J.;(Národní pout na Střížkov k poctě...) K. M. bar. Villani. Sborník prací. Benešov 1934

98;Kubišta A.;Liběchov a jeho okolí. Kőrbrův illustrovaný průvodce, v Praze kol. 1910.

99;;časopis Ruch

100;;noviny Český zápas, týdeník Církve československé

101;Villani D.;Vorwort zur nationalen Versőhnung und staatsrechtlichen Verständigung. Prag 1879

102;;časopis Český Svět

103;;noviny Otavan (Měsíčník pro národní, kulturní a hospodářské zájmy král. města Písku a kraje Prácheňského)

104;;noviny Prácheňský kraj

105;;noviny Prager Presse

106;;časopis Zlatá Praha

107;;Pod Blaníkem. Vlastivědný sborník okresu benešovského

108;;Pražský Wečerní list. Nakladatel K.W.Medau, redaktor J. Knedlhans Liblínský

109;Jenšovský B.;Historicko-právní nástin vzniku a vývoje Nadání hraběte Straky. V Praze 1947

110;Strejček F.;O Svatopluku Čechovi, 1908

111;Rieger F.L.;Slovník naučný, 1888

112;Sedláček;Hrady

113;Denis;Čechy po Bílé Hoře

114;;Ascher Zeitung

115;;Sušické noviny

116;;noviny Práce

117;Koreček, Poche, Stefan;Kniha o Praze 1958, Orbis 1958

118;Bílek Radko;Blaník v umění I. Blanické literární zajímavosti. Vlastivědný časopis, roč. VI., Po Blaníkem, 7. samostatná příloha, 2002

119;Udalcov I. I.;Z dějin národních a politických bojů v Čechách roku 1848. SNPL 1954

120;Žáček V;Slovanský sjezd v Praze 1848, ČSAV

121;;Noviny Prahy 2

122;Prokop F.J.;Duras vítězí, 1944

123;;TV, televize

124;Denis;díl II. Probuzení ???

125;Braunerová Zdenka;Cestovní deník Zdenky Braunerové ???

126;Stloukal, Marek;Museum Fr.Palackého a Fr.Lad.Riegra, Praha 1935