Výroční oslavy

 

 

21.5.1923

Veronský deník "L'Arena" uveřejnil 28. května (1923?) v příloze pro kulturu a umění delší článek Julia Skarlandta o českém básníku - důstojníku z doby národního obrození a revolučních let osmačtyřicátých, Karlu Drahotínu baronu Villanim, ctiteli Silvia Pellica a autoru knihy "Lyra a meč".

Pisatel zmiňuje se o obětavém českém cítění Villaniho, jenž opustiv záhy rakouskou důstojnickou službu, věnoval se plně literatuře a práci národní, za niž byl jako velitel pražské "Národní gardy" po zdolání revoluce žalářován. V celkovém rámci článku je naznačen italský původ básníkův, jehož praděd, Carlo Giacinto Villani de Pillonico, přišel do Čech za války třicetileté jako důstojník císařské armády.

 

Deník "Il Veneto", vycházející v Padově, otikl 31. května v kulturní hlídce pod názvem "Z historie českého obrození" rovněž črtu J.Skarlandta o Karlu Drahotínu baronu Villanim a jeho knize "Lyra a meč".; [4]

 

 

 

Akademický klub Benešov pořádá pod protektorátem okresní správy (?) v Benešově, korporaci (?) města Benešova, národní pouť k rovu Karla Drahotína Villaniho na paměť 40. výročí jeho úmrtí.

1) dík ve jménu seniora rodiny Villani - nemocen [Oskar]

2) zemřel 24.3.1883 - 40 let, 6 měsíců předem pojal nejmladší dceru za manželku??

3) politika: byl první starosta okresního zastupitelstva Benešovska, vlastní kancelář a tajemníka jménem Koutek

4) 1848 Daliborce - barikády u Křižovníků před průjezdem - "Nedejme se"

5) hejtman Svornosti

6) zemský a říšský poslanec

7) básník, "Zasviť mi ty slunko zlaté"

Prof. Farka předseda

...; [4]

 

 

 

 

noviny Tábor, roč. LVII., 21.číslo, 25.5.1923

Benešov.

Národní pout ke hrobu deklaranta a básníka českého Karla Drahotína Villaniho de Pillonico do Okrouhlice, pořádaná Akadem. klubem Benešov pod protektorátem okresní správní komise v Benešově dne 21. května t. r., vydařila se nad očekávání a podala skvělý důkaz, že český člo věk nezapomíná obětavých průkopníků své svobody a samostatnosti. Svědčil tomu nejen důstojný průběh slavnosti, ale i hojná účast obecenstva benešovského, okrouhlického a dalekého okolí. Předseda klubu prof. Jos. Farka, vysvětliv v zahajovacím proslovu pohnutky, které vedly klub akademiků benešovských k pořádání této oslavy starého vlastence, uvítal přítomné hosty, mezi nimiž byli i blízcí příbuzní oslavencovi: zeť p. řed. Petr Šlechta s chotí a dcerou a synovci p. dr. Gustav a Josef Villani, dále za protektora předseda okres. spr. komise p. Em. Kubásek, za město Benešov pp. starosta Ant. Dvořák, Dr. Haas, radní Zika, p. poslanec Mašata, gymn. řed. p. Rud. Jedlička, p. řídící učitel Lenz, a celá řada delegátů různých spolků, korporací a polit. stran. Přemnoho písemných projevů svědčilo o srdečné účasti na této oslavě. Došly projevy z kanceláře presidenta republiky, z rektorátu university Karlovy, z presidia rady a magistrátu města Prahy, z Národní rady českosl., České akademie věd a umění, ze Zemědělské rady, od obou parlamentních klubů Českoslov. nár. demokracie, od klubu Českosl. socialistů v Nár. shromáždění, spolku Svatobor v Praze, Jednoty Svatopluka Čecha v Praze, od univ. prof. Pekaře za Klub Historiků, zejména pak projev vřelé účasti od syna Drahotínova Oskara z Vídně, jenž lituje, že se nemohl pro chorobu zúčastniti slavnosti a synovce Villaniho, mimoř. vyslance a splnom. ministra uherského. JUC. Jan Zajíček vyzvedl v slavnostní řeči všechny zásluhy Villaniho, zejména jeho neohroženost a nebojácnost na kolbišti politickém za naše národní práva proti rakouskému absolutismu, počínaje významným rokem 1848, jeho poctivý a přímý charakter, demokratismus, jeho úsilí, nesoucí se za semknutím se Slovanstva ke společné práci, zásluhy o náš venkov, benešovský okres, jehož byl prvním starostou, jeho spolupráci v benešovském Sokole a zpěváckém spolku Ozvěně, jejímž jest zakladatelem. Po projevech, jichž se súčastnili pp. Kubásek, Lenz, poslanec Mašata, učitel Šuma, Hamták, byla tato opravdu pietní oslava, k jejímuž lesku přispěl zpěvácký spolek Ozvěna z Benešova zapěním dvou sborů - mezi nimi známé písně Villaniho »Zasviť mi, ty, slunko zlaté« - ukončena národními hymnami.; [88]

 

 

koncept projevu G.Villani na slavnostech 1923(?)

23.1.1818-24.3.1883

22.8.1868 podepsal deklaraci

1867 pouť do Moskvy

 

Přišli jste sem dnes z celého kraje, abyste uctili památku jednoho z mužů, kteří pomáhali probouzeti český národ v polovici minulého století.

Dovolte mi, prosím, abych jako nositel jeho jména Vám poděkoval za (varianta: pietní vzpomínku jemu věnovanou) tuto Vaši vzpomínku

(varianta: a poněvadž bylo zde již předneseno vše, co bylo možno z života a činnosti i doby oslavencovy připomenouti, dovoluji si jen několika slovy navázati. Říkává se o lidech jeho druhu a doby, že to byli vlastenečtí nadšenci, a jistě právem. Bez jejich zanícení a vroucí lásky k národu by asi dnes nebylo samostatné Československé republiky. Oni stáli u kolébky obrození českého národa a s horoucí láskou a neúnavným nadšením pracovali na jeho povznešení a uvědomění tak, že bylo možno, aby pak český národ při vypuknutí světové války věděl, kde jest jeho dějinné místo, eventuelně jsou jeho povinnosti.)

A jako oni mužové stáli u kolébky českého národa, stojí současná generace u kolébky Československé republiky. I nám všem je zapotřebí vlasteneckého nadšení a obětavosti, činnorodé lásky k našemu mladému státu, aby všichni shovívavě přihlíželi k jeho počátečním nedostatkům a s nadšením pomáhali překonávati překážky a upevňovali čsl. stát tak, aby opět znělo v uších naroda jeho jméno, jako za slavných dob českého státu.

Vděčně jste dnes vzpomněli svého zasloužilého krajana; vděčnosti jest nám zapotřebí i dnes, zejména k těm, jimž vděčíme, že můžeme dnes takovouto oslavu zde pořádati a takto k sobě promlouvat.

Dlužno vděčně vzpomenouti těch, kdož kladli základy k samostatnosti našeho státu, kdož mají hlavní podíl na jeho vybudování.

Jest to náš milovaný prvý president čsl. republiky Dr.T.G.Masaryk, jemuž budiž vděčné, hlučné Na zdar!; [4]

 

24.3.1933

 

Vzpomínka 50. výročí úmrtí K.D.b.Villaniho

Benešovský kraj vzpomněl 50-tého výročí smrti prvého svého okresního starosty, býv. českého (?) a zemského poslance, deklaranta K.D.b.Villani. Okresní zastupitelstvo bylo svolané v den úmrtí Villaniho na 24.3.1933 k zasedání v němž pronesl projev benešovský okresní hejtman Dr.Fr.Tomsa.

Ve výroční den svolal benešov.okres.hejtman Dr.Fr.Tomsa schůzi okres zastupitelstva, v níž pronesl řeč: Politická činnost K.D.Villaniho. Člen zastupitelstva Ant.Matějovský promluvil pak o životě a působení jeho. Po skončení schůze, jíž se zúčastnil za město Prahu Ing.G.Curk (?), odebrali se účastníci do Okrouhlic ke hrobu K.D.V., byly položeny věnce za okres benešovský a město Prahu.

Na zámečku střížkovském, někdejším sídle K.D.V. bude později osazena za účasti okresu a hl.m.Prahy pamětní deska, a při té příležitosti bude uspořádána lidová pouť do Střížkova.

 

 

9.-10.6.1934

 

Odhalení pamětní desky

 

Pod Blaníkem. Vlastivědný sborník okresu benešovského, roč. XIV. čís. 1, 1934

Podblanicko vzpomíná vlastence K. M. Villaniho.

Okresní zastupitelstvo v Benešově u Prahy oslavilo 9. a 10. června 1934 památku prvního starosty benešovského okresu, čestného starosty všech jeho obcí, básníka, buditele lidu a politika K. M. Villaniho. V sobotu 9. června se konala ve 20 hodin v benešovské sokolovně slavnostní akademie, na které promluvil o K. M. Villanim docent Karlovy university p. dr. Jaroslav Prokeš. Spravedlivě zvážil a zhodnotil veliký význam Villaniho osobnosti, zdůraznil váhu jeho politické činnosti i samosprávné práce. Jeho přednáška byla otištěna ve Sborníku, který k slavnostem uspořádal J. Honner, odborný učitel v Benešově, a o kterém se velmi pochvalně rozepsal v Národních listech z 12. června 1934 dr. J. Malý, vrchní odborový rada v knihovně Národ. shromáždění. Ve sborníku, který má přes 80 stran textu a stojí jenom 5 Kč, jsou kromě uvedené přednášky otištěny články dr. F. Tomsy, okresního hejtmana v Benešově, Kajetána Turka, ředitele městských úřadů v Sušici, J. Honnera, odborného učitele v Benešově, dvaaosmdesátileté pí. Anny Žížalové, jejíž vzpomínky na Villaniho a jeho rodinu jsou velmi zajímavé a j. -

V neděli 10. června 1934 byly položeny dopoledne na hrob K. M. Villaniho v Okrouhlici krásné věnce a to od okresního zastupitelstva v Benešově, od synovce oslavence a od odbočky Nezávislé jednoty legionářské v Praze; odpoledne se konala národní pout na Střížkov, kde byla odhalena pamětní deska od architekta Libry, darovaná hlavním městem Prahou. Slavnost zahájil vhodným proslovem p. dr. F. Tomsa a slavnostní řeč měl p. JUDr. Alois Štůla, náměstek primátora hlavního města Prahy. Doktor Štůla je rozený řečník, má krásné gesto, dovede dát pravý důraz na patřičné místo, a také dovede pěkným a populárním způsobem povědět věc a osvětlit ji po všech stránkách. Karel Villani byl nejenom básník; byl víc, byl hlavně politik a statečný bojovník za práva českého lidu, demokrat, poctivý a počestný vůdce, nebojácný, dovedl trpět a vytrval. Jeho činnost samosprávná zaslouží obdivu, uznání a vděčnosti. Karel Villani je nám vzorem vlastence, který své vlastenectví projevuje v práci a v lásce k lidu.

 

Dále promluvil za poslaneckou sněmovnu její místopředseda poslanec Emil Špatný, za senát senátor JUDr. František Veselý, za venkovský lid poslanec E. Mašata, za zemský výbor přísedící dr. J. Kubista, za hlavní město člen městské rady Haubenšild, za rodné město Villaniovo ředitel K. Turek, a za spolek "Prácheň" dr. J. Malý, vrchní odborový rada v knihovně Národního shromáždění.

Slavnosti se zúčastnilo asi na 3000 lidí, mezi nimiž zvláště vynikala početná dvousetčlenná deputace hasičských sborů ze župy Poloprudského a divišovské, deputace obcí, spolků, sokolové, střelci, DTJ., orel, řezníci a j. Na slavnosti byli také potomci Villaniovi, a to dr. Gustav ViIlani, vrchní odborový rada Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze, jeho sestra s mužem a jeho bratr s chotí. Všichni řečníci všeobecně zdůrazňovali vlasteneckou a buditelskou činnost K. M. Villaniho, jeho rozvážnou a prozíravou činnost samosprávnou, lásku k venkovskému lidu (nedal si na př. po zrušení roboty vyplatit t. zv, výkupné) a jeho zásadu: "Jako jest nám milé vlastní hospodaření, tak nám budiž milé i hospodaření v obci pospolité."

... J. Honner, odborný učitel tamže ("Vltavské proudy", ročník XIII., č. 6.);

[107]

 

 

Oslavy K. M. Villaniho.

Slavnostním a hlavním řečníkem na Střížkově dne 10. června 1934 byl náměstek primátora hlavního města Prahy JUDr. Alois Štůla, který v své skvělé přednášce vylíčil bouřlivý rok 1848, odkaz francouzské revoluce z r. 1789 a z r. 1830, vzkříšení nacionalismu a oživení politického radikalismu, ukázal na neschopnost rakouského absolutismu a zdůraznil boj o novou Evropu na podkladě konstitučnírn, demokratickém. Štůla zdůraznil také "veIiký význam samosprávy v tichém, ale vytrvalém a velmi účinném odboji protirakouském. K. M. Villani byl takový dobrý samosprávník, kterému bylo blaho obce a okresu cílem všeho jeho snažení. Villani byl šlechtic-demokrat. Výjimka české šlechty, která v těžkých dobách roku 1843 nedovedla najít kladného stanoviska k světodějným událostem národním. Pro toto nesmlouvavé vlastenectví a pro svoji opravdovou demokratičnost se stal vůdcem v krajích posázavských. Byl také průkopníkem a připravovaleIem slavnéhu 28. října!"

Blaník (okresní list čs.strany nár.soc.) 8.7.1934, XV.roč., čís.25